پشتیبانی

سنجش سرعت

قیمت های ADSL

ثبت نام

سرویس های 4G
سرویس های +ADSL2
خدمات سازمانی

پهنای باند اینترنت اختصاصی

در دنیای امروز، دسترسی به اینترنت جزء ضروری‌ترین نیازهای سازمان‌ها، شرکت‌ها و افراد مختلف به شمار می‌رود. در همین راستا شرکت پردیس نت با سال‌ها تجربه و بهره‌گیری از کادر فنی و متخصص برآن شده است که نیاز مجموعه‌های پیشرو در صنایع مختلف را برآورده سازد. به این منظور پردیس نت با ایجاد ایستگاه‌های متعدد سرویس‌دهی و خطوط پشتیبان قابل اطمینان اقدام به ارائه سرویس پهنای باند اینترنت با سرعت بالا به صورت اختصاصی (Dedicated) به سازمان‌ها و شرکت‌ها نموده است. کاربران می‌توانند با توجه به نیاز سازمان یا شرکت خود، از پهنای باند ٢٤ ساعته و یا ١٢ ساعته سازمانی (٧ الی ١٩) بهره‌مند گردند.
سرویسدورهحجممبلغ به ریال
یک مگابیت1ماه98,100
یک مگابیت1ماه10گ203,830
یک مگابیت1ماه15گ239,800
یک مگابیت1ماه20گ299,750
یک مگابیت1ماه30گ416,380
یک مگابیت3ماه45گ643,100
یک مگابیت6ماه90گ#######
یک مگابیت12ماه180گ#######
سرویسدورهحجممبلغ به ریال
دو مگابیت1ماه18گ272500
دو مگابیت3ماه60گ792975
دو مگابیت6ماه130گ1536900
دو مگابیت12ماه250گ2877600
سرویسدورهحجممبلغ به ریال
چهار مگابیت1ماه130,800
چهار مگابیت1ماه10گ223,450
چهار مگابیت1ماه20گ324,820
چهار مگابیت1ماه30گ440,360
چهار مگابیت1ماه100گ436,000
چهار مگابیت3ماه110گ#######
چهار مگابیت6ماه220گ#######
چهار مگابیت12ماه430گ#######
سرویسدورهحجممبلغ به ریال
هشت مگابیت 1ماه141,700
هشت مگابیت 1ماه10گ259,420
هشت مگابیت 1ماه20گ358,610
هشت مگابیت 1ماه30گ476,330
هشت مگابیت 3ماه100گ1,153,220
هشت مگابیت 3ماه150گ1,648,080
هشت مگابیت 3ماه700گ1,689,500
هشت مگابیت 6ماه100گ1,694,950
هشت مگابیت 6ماه150گ2,180,000
هشت مگابیت 6ماه300گ3,163,180
هشت مگابیت 12ماه100گ2,878,690
هشت مگابیت 12ماه150گ4,185,600
هشت مگابیت 12ماه300گ4,350,190
سرویسدورهحجممبلغ به ریال
شانزده مگابیت1ماه152,600
شانزده مگابیت1ماه10گ296,480
شانزده مگابیت1ماه20گ410,930
شانزده مگابیت1ماه30گ522,110
شانزده مگابیت1ماه300گ632,200
شانزده مگابیت3ماه100گ1,222,980
شانزده مگابیت3ماه150گ1,774,520
شانزده مگابیت6ماه100گ1,791,960
شانزده مگابیت6ماه150گ2,343,500
شانزده مگابیت6ماه300گ3,387,720
شانزده مگابیت12ماه10گ763,000
شانزده مگابیت12ماه100گ3,102,140
شانزده مگابیت12ماه150گ3,653,680
شانزده مگابیت12ماه300گ4,586,720
شانزده مگابیت12ماه12000گ########
سرویسدورهحجممبلغ به ریال
یک مگابیت1ماه98,100
یک مگابیت1ماه10گ203,830
یک مگابیت1ماه15گ239,800
یک مگابیت1ماه20گ299,750
یک مگابیت1ماه30گ416,380
یک مگابیت3ماه45گ643,100
یک مگابیت6ماه90گ#######
یک مگابیت12ماه180گ#######
سرویسدورهحجممبلغ به ریال
دو مگابیت1ماه18گ272500
دو مگابیت3ماه60گ792975
دو مگابیت6ماه130گ1536900
دو مگابیت12ماه250گ2877600
سرویسدورهحجممبلغ به ریال
چهار مگابیت1ماه130,800
چهار مگابیت1ماه10گ223,450
چهار مگابیت1ماه20گ324,820
چهار مگابیت1ماه30گ440,360
چهار مگابیت1ماه100گ436,000
چهار مگابیت3ماه110گ#######
چهار مگابیت6ماه220گ#######
چهار مگابیت12ماه430گ#######
سرویسدورهحجممبلغ به ریال
هشت مگابیت 1ماه141,700
هشت مگابیت 1ماه10گ259,420
هشت مگابیت 1ماه20گ358,610
هشت مگابیت 1ماه30گ476,330
هشت مگابیت 3ماه100گ1,153,220
هشت مگابیت 3ماه150گ1,648,080
هشت مگابیت 3ماه700گ1,689,500
هشت مگابیت 6ماه100گ1,694,950
هشت مگابیت 6ماه150گ2,180,000
هشت مگابیت 6ماه300گ3,163,180
هشت مگابیت 12ماه100گ2,878,690
هشت مگابیت 12ماه150گ4,185,600
هشت مگابیت 12ماه300گ4,350,190
سرویسدورهحجممبلغ به ریال
شانزده مگابیت1ماه152,600
شانزده مگابیت1ماه10گ296,480
شانزده مگابیت1ماه20گ410,930
شانزده مگابیت1ماه30گ522,110
شانزده مگابیت1ماه300گ632,200
شانزده مگابیت3ماه100گ1,222,980
شانزده مگابیت3ماه150گ1,774,520
شانزده مگابیت6ماه100گ1,791,960
شانزده مگابیت6ماه150گ2,343,500
شانزده مگابیت6ماه300گ3,387,720
شانزده مگابیت12ماه10گ763,000
شانزده مگابیت12ماه100گ3,102,140
شانزده مگابیت12ماه150گ3,653,680
شانزده مگابیت12ماه300گ4,586,720
شانزده مگابیت12ماه12000گ########